Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, T. 20, S. 20 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÍNH TOÁN KIỂM TRA CÁC CHỈ SỐ PHÁT THẢI CỦA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG 1 TRONG QUÁ TRÌNH KHỞI ĐỘNG - ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT GIẢM THIỂU PHÁT THẢI

Nguyễn Thị Thu Hà, Đỗ Tuấn Đạt

Tóm tắt


Bài báo trình bày kết quả tính toán kiểm tra các chỉ số phát thải của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 trong quá trình khởi động. Các số liệu tính toán dựa trên tài liệu thiết kế do nhà máy cung cấp. Kết quả là hai chỉ số SOx và nồng độ bụi của nhà máy vượt quá nhiều lần mức quy định tại QCVN 22:2009/BTNMT. Hai giải pháp kỹ thuật giúp giảm thiểu ô nhiễm được đặt ra, đó là: đưa  bộ lọc bụi tĩnh điện vào hoạt động sớm ngay khi nhiệt độ khói đạt 111,04oC và chuyển đổi việc sử dụng dầu DO thay cho dầu FO đang dùng trong quá trình khởi động. Kết quả tính toán cho thấy giải pháp chuyển đổi từ sử dụng dầu FO sang sử dụng dầu DO trong quá trình khởi động khắc phục hoàn toàn được vấn đề phát thải SOx của nhà máy, đảm bảo đáp ứng theo các quy định tại QCVN22:2009/BTNMT. 

Toàn văn: PDF

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội