Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, T. 20, S. 20 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA HÌNH DẠNG HỆ THỐNG NỐI ĐẤT ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐẾN ĐIỆN ÁP BƯỚC VÀ ĐIỆN ÁP TIẾP XÚC KHI TẢN DÒNG ĐIỆN SÉT

Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Hồng Thịnh, Trần Văn Tớp

Tóm tắt


Bài báo này trình bày kết quả tính toán điện áp bước và điện áp tiếp xúc cho hệ thống nối đất đường dây truyền tải khi có dòng điện sét bằng phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH) với phần mềm mô phỏng COMSOL. Dòng điện sét tiêu chuẩn sẽ được bơm vào hệ thống nối đất. Điện áp bước tại một số điểm cụ thể sẽ được tính toán dựa vào phân bố thế trên mặt đất để so sánh mức độ nguy hiểm của từng dạng hệ thống nối đất. Kết quả của bài báo cho phép lựa chọn những hệ thống nối đất tốt nhất trên phương diện an toàn khi có dòng điện sét đi qua

Toàn văn: PDF

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội