Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng: Chuyên san Kinh tế và Kỹ thuật - Công nghệ, S. 34 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG TRONG VIỆC SỬ DỤNG THẺ ATM

Phan Thị Nghĩa Bình

Tóm tắt


Bài viết tập trung phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của sinh viên Trường Đại học Hải Phòng trong với việc sử dụng thẻ ATM. Các phương pháp kiểm định trung bình của tổng thể, phân tích phương sai và phân tích hồi quy đa biến được sử dụng nhằm đánh giá mức độ đáp ứng của các nhân tố tới nhu cầu sử dụng thẻ và làm rõ tác động của các nhân tố đó đến sự hài lòng trong việc sử dụng thẻ của sinh viên. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đưa ra một số gợi ý nhằm hoàn thiện hoạt động thanh toán qua thẻ tại các ngân hàng thương mại.

Toàn văn: PDF PDF