Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng: Chuyên san Kinh tế và Kỹ thuật - Công nghệ, S. 34 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU TRỰC TUYẾN CHO CÁC HỆ PHI TUYẾN LIÊN TỤC

Vũ Văn Tú, Nguyễn Thị Thu Hiền

Tóm tắt


Bài báo này trình bày vấn đề của luật điều khiển tối ưu thích nghi cho các hệ phi tuyến với nhiễu đầu vào và các tham số chưa biết. Mục tiêu chính là tìm ra luật điều khiển tối ưu thích nghi dựa trên phương pháp quy hoạch động thích nghi (Adaptive Dynamic Programming (ADP)), trong đó qui hoạch động thích nghi online (Online Adaptive Dynamic Programming (OADP)) là giải thuật được phân tích và thiết kế và nó có thể ổn định hệ thống vòng kín. Bên cạnh đó, các đặc tính hội tụ của thuật toán đề xuất được chỉ ra. Các phân tích lý thuyết và kết quả mô phỏng chứng minh sự hiệu quả của thuật toán đề xuất.

 


Toàn văn: PDF PDF