Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng: Chuyên san Kinh tế và Kỹ thuật - Công nghệ, S. 34 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM THEO TIA TÌM PHẦN TỬ CHUNG CỦA TẬP NGHIỆM BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN VÀ TẬP ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA ÁNH XẠ KHÔNG GIÃN

Đỗ Duy Thành

Tóm tắt


Trong bài báo này, tác giả giới thiệu phương pháp tìm kiếm theo tia để tìm phần tử chung của tập nghiệm bài toán bất đẳng thức biến phân và tập điểm bất động của ánh xạ không giãn trong một không gian Hilbert thực. Thuật toán này chỉ yêu cầu tính giả đơn điệu của ánh xạ giá không cần đơn điệu mạnh ngược và loại bỏ được điều kiện liên tục Lipschitz. Chúng tôi chứng minh được sự hội tụ yếu của dãy lặp tới nghiệm chung cần tìm

Toàn văn: PDF PDF