Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng: Chuyên san Kinh tế và Kỹ thuật - Công nghệ, S. 36 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐỊA CHấT HẢI PHÒNG VÀ Cơ SỞ SỐ LIỆU TRựC TUYẾN PHỤC VỤ NGÀNH XÂY DựNG

Phạm Thị Loan, Bùi Trường Giang

Tóm tắt


Để tạo dựng được các công trình kiến trúc bền vững, nền móng là một trong các yếu tố quan trọng bậc nhất, trong đó dữ liệu địa chất quyết định việc lựa chọn giải pháp, tính toán thiết kế và xử lý, kiến nghị phục vụ thi công. Bài báo khái quát được dạng địa chất đặc trưng của thành phố Hải Phòng và bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến, truy cập hoàn toàn mở cho các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố. Các đặc trưng cơ lý cơ bản đã được lựa chọn cũng như qui trình quản lý dữ liệu số đã được nghiên cứu bước đầu đưa vào ứng dụng trên website www.diachatcongtrinh.com.  

Toàn văn: PDF PDF