Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng: Chuyên san Kinh tế và Kỹ thuật - Công nghệ, S. 36 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Dự ĐOÁN ĐƯỜNG CONG ỨNG SUấT- BIẾN DẠNG CHO QUÁ TRÌNH KÉO/NÉN VẬT LIỆU TấM SS400 BẰNG PHƯơNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN

Vương Gia Hải, Nguyễn Mạnh Hùng

Tóm tắt


Bài báo này sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn dự đoán đường cong chảy của vật liệu khi kéo/nén tấm kim loại SS400. Phương pháp này dựa trên mô hình vật liệu biến cứng Voce's cho việc xác định các tham số vật liệu trước khi đưa vào quá trình mô phỏng bằng phần mềm phần tử hữu hạn ABAQUS/explicit 6.13. Trước tiên, các dữ liệu thực nghiệm của quá trình kéo/nén được thực hiện bằng máy kéo/ nén đơn trục Hung Ta H-200kN. Mô hình Voce's đã được sử dụng để xác định các tham số vật liệu cho quá trình mô phỏng dựa vào dữ liệu thực nghiệm trước đó. Việc so sánh giữa các kết quả mô phỏng và thực nghiệm kéo/nén tấm kim loại SS400 đã cho thấy sự phù hợp của mô hình

Toàn văn: PDF