Chi tiết về Tác giả

Thúy Hương, Tạ Thị Đại học Hải Phòng