Chi tiết về Tác giả

Lan Phương, Vũ Thị Đại học Hải Phòng