Tài trợ tạp chí

Nhà XB

The journal is published by Vietnam Academy of Social Sciences

Vietnam Academy of Social Sciences (VASS)

Nhà tài trợTạp chí Nghiên cứu Lịch sử / Historical Studies ISSN: 0866-7497

VietnamJOL is supported by INASP